top of page
Terms

Bell House

 

A Bell House nyaraló ház Bükkzsércen a Petőfi Sándor utca 51. szám allat található, GPS koordinátái 

É 47,95872  K 20,50576 (É 47° 57'31.392" K 20° 30' 20.735"), ahol tulajdonosa Sebe-Pap Patrycja Barbara egyéb szálláshely szolgáltatói tevékenységet folytat.

A szálláshely elnevezése BELL HOUSE, az üzemeltetési engedély száma 1/2017. Az engedélyt a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal Bükkzsérci Kirendeltsége adta ki 2017. május 19-én. NTAK engedély száma: V6EPVMAM. A szolgáltató adószáma  78258084-1-30. Az elszállásolható vendégek száma 10 fő. 

 

Házirend / Adatkezelés (GDPR)

 

Vendégek regsztrációja, nyilvántartása, vendégek adatainak a kezelése (GDPR)

 

Kedves Vendégeink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a BELL HOUSE Vendégházba történő foglaláshoz a következő személyes adataiknak a megadása szükséges, melyek szükségesek a szállásadó és a vendég közötti szükséges kapcsolattartáshoz és az adatok kezeléséhez a vendégház üzemeltetője által annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjon, valamint a számla kiállításához (NAV kötetezettség): számlázandó személy/cég neve, cég esetén az adószáma, lakóhely/székhely címe, e-mail címe, telefonszám. Továbbá az érkezéskor minden vendégnek (14 éves kortól !) át kell adni a személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét a szállásadónak elektronikus okmányolvasáshoz, ami a turisztikai adatszolgáltatás és a rendőrség zárt rendszerében lesz tárolva (NTAK kötelezettség). Utóbbi eljárásról itt olvashat: https://vizainfo.hu/szallashelyek. A www.bellhouse.eu honlapunkon keresztül történő, vagy egyéb online és offline foglalással, mint felhasználó, elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változott 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A honlapunkon keresztül történő, vagy egyéb online és offline foglalással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

Jogszabályi kötelezettségünk szerint minden vendégünk itt tartózkodását kivétel nélkül bejelentjük Bükkzsérc Önkormányzatának. A 18 év fölötti személyek részére idegenforgalmi adó (IFA) fizetési kötelezettség áll fenn, amit a foglalási ár nem tartalmaz.

I. Alapfogalmak

 • személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 • adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;

 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett bármely online, vagy offline felületen keresztül történő foglalás véglegesítése során elküldi a foglalást a vendéghaz e-mail cimére, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

 • kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

II. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

 • Adatkezelő neve: Sebe-Pap Patrycja, adószámmal rendelkező magánszemély, a Bell House vendégház tulajdonosa

 • Adatkezelő adószáma: 78258084-1-30

 • Adatkezelő elérhetősége - Cím: 3324 Felsőtárkány, Várhegy utca 27.

 • Adatkezelő elérhetősége - Telefonszám: +36 30 289 0777

 • Adatkezelő elérhetősége - E-mail cím: bellhouse@bellhouse.eu 

 • Adatkezelő  szálláshely-üzemeltetési engedély száma 1/2017.

 

III. Adatkezelés célja

 • A szükséges kapcsolattartás céljából szükséges az adatait megadni a vendégház vezetőségének annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudja.

 • Szükség van továbbá személyes adataira a szállásadási szolgáltatásról történő számla kiállításához.

 • Sebe-Pap Patrycja Barbara adószámmal rendelkező magánszemély egyéb szálláshely besorolású Bell House vendégházának jogi kötelezettségei vannak, melyek teljesítéséhez is szükségesek a személyes adatok (NAV, Bükkzsérc Önkormányzata, NTAK felé).

 

IV. Adatkezelés jogalapja

 • A III. pont első bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.

 • A III. pont második bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.

 • A III. pont harmadik bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség.

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.

 

V. Kezelt adatok köre

A foglaláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükségesek:

 • Foglaló/számlázandó személy/cég neve

 • Számlázandó személy/cég lakóhelyének/székhelyének címe

 • Cég esetén az adószáma

 • Foglaló személy e-mail címe

 • Foglaló személy telefonszáma

 • Érkező vendégek száma

 • Érkezés és távozás napja

 • Érkezés körülbelüli ideje

Az érkezéskor minden vendégnek (14 éves kortól) át kell adni a személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy forgalmi engedélyét a szállásadónak elektronikus okmányolvasáshoz, ami a turisztikai adatszolgáltatás és a rendőrség zárt rendszerében lesz tárolva (NTAK kötelezettség). Utóbbi eljárásról itt olvashat: https://vizainfo.hu/szallashelyek.

VI. Adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának megadásától kezdődik és a Vendégnek a Vendégházból történő távozását követően 90 nap múlva törlésre kerül.

A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.

 

VII. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő honlapján nincs regisztrált süti. Adatkezelő munkafolyamatait vírusirtóval védett számítógépen végzi.

 

VIII. Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti személyes adatainak kiegészítését.

A Vendég kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

 • az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.

Jogérvényesítés:

A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a II. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.

A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának GDPR szövege itt olvasható : a www.gdpr.info.hu oldalán (2020.11.18).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

. . .

 

Felelősségvállalás

 

A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a szálláshely szolgáltatója felelősséget nem vállal!

Szállás

 

Az érkezés napján a Bell House-t vendégeink 16:00 órától foglalhatják el, illetve azt a kijelentkezés napján 10:00 óráig kell elhagyniuk. Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására 22:00 órától 7:00 óráig! Továbbá kérjük vendégeinket, hogy a Bell House-ban látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.

Dohányzás

 

Az épületben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt helyek: a kiépített tűzrakóhely környéke. Szíveskedjenek a dohányzást erre a helyre korlátozni, továbbá hamutartót használni!

 

Tűzrakás, bográcsozás, kemence és gázgrill használat

 

Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával engedélyezett! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítása kötelező!) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos! 18 év alatti, illetve gyógyszer, alkohol és drog hatása alatti személy tüzet nem rakhat, tűz közelében nem tartózkodhat. 

A gázgrill propán bután gázzal működik, ami kiemelten tűz és robbanásveszélyes. Használata kizárólag 18 év fölötti józan személyek részére engedélyezett. A gázgrill használata után kérjük a grillrács és vaslap megtisztítását. A tisztítás során használt vegyszert kérjük, hogy a fűre, növényekre ne öntsék.

 

A medence használata

 

A medence fokozottan veszélyes üzem, annak használata KIZÁRÓLAG A VENDÉG FELELŐSSÉGE!

Csak az üzemi szintig feltöltött medencét szabad használni. A medence mélysége egységesen 120 cm. 

10 éven aluli, 140 cm-nél alacsonyabb, vagy úszni nem tudó gyermekek csak úszni tudó felnőtt felügyelete mellett használhatják a medencét! A medencében szappan, kozmetikai szer használata, étel-ital fogyasztása és a dohányzás szigorúan tilos. Állatot a medencébe bevinni tilos. Lázas, fertőző gyomor-bélrendszeri és bőr-, vagy nemi betegségben szenvedő, ittas, drog, vagy egyéb bódító szer állapota alatti személyek részére a medence használata tilos. A medence használata előtt a vizet fedő szolár takarót két személy a csévélő rúdra tekerje fel, majd használat után a szolár takaróval a medencét újra le kell fedni. 

A medencét a házigazda gondozza és tartja karban, azonban a szolár takaró eltávolítása után az esetlegesen természetből vízbe került faleveleket, ágakat, bogarakat szíveskedjenek a medence mellett található merítő hálóval eltávolítani. 

 

A kert és az épület zárása

Eltávozáskor és éjszakára kérjük a kapukat és az épület bejáratait kulcsra zárni! 

 

Háziállatok

A vendégházba semmilyen háziállat nem hozható be. Kérjük ügyeljenek arra, hogy az udvaron hagyott állatok a növényzetben, gyümölcsfákban, kerti bútorokban és a medencében ne tegyenek kárt!

 

Parkolás

 

Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le a ház előtt, hogy a szomszédokat és a közlekedő járműveket ne korlátozzák a szabad mozgásban / parkolásban! Autóval a kertbe beállni csak a ki- és bepakolás idejére engedélyezett és az autó csak a kőráccsal kirakott részig állhat be. 

 

Berendezési tárgyak használata

 

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, képeket, kérjük ne vegyék el a helyükről. A benti berendezési és használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, TV, stb.) kérjük ne vigyék ki a kertbe.

 

Takarítás

 

A vendégházat a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguk kell ügyeljenek a tisztaságra.

Szemét elhelyezése

A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehetséges. Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük ürítsék ki azt a portán található nagy kukába. Újabb szemeteszsák a mosogató alatt található.

 

Fűtés

 

A vendégház központi fűtéssel működik október 1 - április 30 között. A helyiségek hőmérséklete a radiátorokon található szabályozókkal állítható.

 

Étkezés

 

A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, kérjük étkezésre ezt a helyiséget, illetve a kertben a diófa alatti asztalt vagy a fedett verandát használni. A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat!

 

Kert

 

A kertet a házigazda gondozza. Kérjük ügyeljenek a növények épségére.

 

Mint minden háztartásban, a Bell House-ban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni a következő telefonszámok valamelyikén: +36 30 93 33 838, +36 30 289 0 777

Köszönjük!

 

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

PRINT

bottom of page